previous arrow
next arrow
Slider

Üdvözöljük megújult honlapunkon!

Érdeklődés:

Üzlet: 06 30 280 8974

Kivitelezés: 06 30 962 1935

Facebook: Szárazág Bt.

Üzleti nyitvatartás:

   hétfő-péntek: 7-16 óra

   szombat:       8-12 óra

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Információk
 
Cégjegyzékszám: 13-06-033579
Cégforma: Betéti társaság
Bejegyezve: 1999/04/23
   
A cég elnevezése
  Szárazág Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
  Hatályos: 1999/04/23 ...
   
A cég rövidített elnevezése
  Szárazág Bt.
  Hatályos: 1999/04/23 ...
   
A cég székhelye
  2081 Piliscsaba, Templom tér 2.
  A változás időpontja: 2007/03/23
  Bejegyzés kelte: 2007/06/01 Közzétéve: 2007/06/28
  Hatályos: 2007/03/23

 

Az Adatkezelő által kezelt adatok

A megrendelés és regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az Áruház üzemeltetéséhez és a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

A regisztráció során az Adatvédelmi törvény 3.§ 3. pontja szerinti különleges adatok megadását nem kérjük.

A regisztráció során kért adatok:

- Belépési adatok: email cím, jelszó

- Szállítási és számlázási adatok: név, cím (irányítószám, ország, város, utca, házszám)

A regisztráció során felvett adatokat kizárólag az Ön megrendelésének teljesítése, továbbá hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel. A hírlevelek küldése az Ön – regisztráció során tett – nyilatkozatától függ. A regisztráció során megadott elektronikus címre hirdetést vagy reklámot tatalmazó levelet, marketinganyagot csak az Ön hozzájárulásával, a jogszabálynak megfelelő esetekben és módon küldünk. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja a statisztikakészítés és az informatikai rendszer fejlesztése. Személyes adatok harmadik személy vagy hatóság számára történő kiadása – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak az Ön kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatokat elsődlegesn a Szárazág Bt. munkatársai jogosultak megismerni az Ön megrendelésének teljesítéséhez szükséges mértékben. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a megrendelés teljesítéséhez (pl. szállítás) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat átadjuk.

Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,  a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló az 1995. évi CXIX. törvény, valamint az Infotv.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

    (1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

   (2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

   (3) A szolgáltató - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

   (4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

   (5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

   (6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

   (7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

   (8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

   (9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Regisztrált felhasználóként Ön az email cím és jelszava segítségével - a sikeres regisztrációt követően - bármikor be tud lépni és érvényes rendelést tud feladni, illetve lehetősége van adatainak módosítására, helyesbíttetésére, zároltatására és töröltetésére. Ha az Ön módosításra, helyesbíttetésre, zároltatásra és töröltetésre irányuló kérelme nem teljesíthető, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül közöljük az elutasítás ténybeli és jogi indokait, továbbá a jogorvoslati lehetőségeket.

Amennyiben a regisztráció során megadott adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő adat rendelkezésünkre áll, az adatot helyesbítjük.

Az adatot törölni kell, ha:

- kezelése jogellenes,

- Ön ezt kéri,

- az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

- azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett zároljuk az adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta.

A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

A helyesbítésről, zárolásról, törlésről értesítést küldünk, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Kérelmére - a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül - tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szárazág Bt. mindent megtesz a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok  biztonsága érdekében, továbbá megtesz minden rendelkezésére álló intézkedést, amely megakadályozza az adatok jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását, esetleges megsemmisülését.

Felhívjük szíves figyelmét, hogy amennyiben a regisztráció során Ön harmadik fél adatát adta meg, úgy együttműködünk az eljáró hatóságokkal a jogsértő személyének megállapítása céljából.